Strona główna » Regulamin Konkursu FB "Party on the Beach 2019"

Regulamin Konkursu FB "Party on the Beach 2019"

I. Informacje Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem Nagród w Konkursie pod nazwą „Party on the Beach 2019” jest: Folly Group Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Kościelnej 41, 98- 220 Zduńska Wola, NIP 8291738469. (dalej „Organizator” lub „Fundator”).

 2. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

 3. Konkurs będzie przeprowadzony na oficjalnym profilu Follynail na Facebooku https://www.facebook.com/follynail za pośrednictwem Postu konkursowego (dalej: „Post konkursowy”).

 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

 5. Konkurs „Party on the Beach 2019” odbywał się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) spełniające następujące warunki:
 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu lub zamieszkania;
 • są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego.
 • posiadają indywidualne konto na portalu Facebook,
 • wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z udziałem w Konkursie
 • udzielą Organizatorowi nieodpłatną i niegraniczoną w czasie i terytorium licencji na korzystanie z opublikowanych zdjęć konkursowych do celów marketingowych
 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, Organizatora oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, osoby pozostające wstosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych i powinowatych.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

III. Zasady udziału w Konkursie

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.07.2019r. od godziny publikacji Postu konkursowego i kończy się dnia 21.07.2019. r. o godz. 23:59 czasu polskiego.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi:
 • obserwować profil Follynail na Facebooku
 • opublikować publicznie informację nt konkursu na swoim profilu Facebookowym wykorzystując grafikę konkursową
 • wykonać dowolną stylizację lakierami hybrydowymi Follynail i opublikować jej zdjęcie wraz z użytymi produktami na swoim profilu Facebook. W poście użyć #follynail #partyonthebeach
 • wstawić link do tego postu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Follynail na Facebooku

IV. Nagroda w Konkursie

​​​       1. O przyznaniu Nagrody zdecyduje Jury wyznaczone przez Organizatora.
 1. Nagrody zostaną przyznane pięciu Uczestnikom (dalej: „Zwycięzcy”)

 2. Wyłaniając Zwycięzców Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 • Spełnienie wymogów konkursu, o których mowa w pkt. III.2
 • Kreatywne i oryginalne podejście do wykonanej stylizacji oraz zdjęcia

       4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

       5. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy będą:

 • dla 3 Zwycięzców - kolekcja lakierów hybrydowych Party/BEACH składająca się z 5 lakierów hybrydowych o pojemności 10ml oraz Balsam Glam Noomero.
 • dla 2 kolejnych Zwycięzców zestaw kosmetyków składający się : Maska Follycious 500ml, Balsam Noomero NO. 3, Oliwka Noomero NO. 3
 1. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

 2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy wykonując kilka stylizacji i publikacji

 3. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

 

 1. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.07.2019 r. w komentarzu w poście konkursowym na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook. Zwycięzcy zostaną „otagowani” (oznaczony) w treści posta (wpisu) (nazwa użytkownika z serwisu Facebook).

 3. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu jest przesłane do dnia 30.07.2019 w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook następujących danych: imię, nazwisko, adres do wysyłki Nagrody, numer kontaktowy oraz zgody na przetwarzanie w/w danych osobowych w celu realizacji Konkursu, w tym wysyłki Nagrody. Każdorazowo w przypadku niewysłania wiadomości zwrotnej do godz. 23:59 dnia 30.07.2019 r. wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy lub wysłania wiadomości niezawierającej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), ten konkretny Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

12. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności gdy w poście, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, alkoholem lub tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również fotografie o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto fotografie, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

 

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres hello@follynail.com lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Party on the Beach 2019” przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, jednakże nie później niż: w przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, a w przypadku Zwycięzców – 14 dni od daty otrzymania Nagrody.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

 3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzców Konkursu, jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestników.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
      5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      6. Podanie danych osobowych realizacji Konkursu, jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do możliwości                  realizacji Konkursu przez Organizatora, w tym wszczególności przekazania Zwycięzcom Nagród. Konsekwencją niepodania danych                          osobowych jest brak możliwości otrzymania Nagrody od Organizatora.

      7. Dane będą przechowywane do czasu kiedy można zgłaszać reklamację, a w przypadku zgłoszenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia                      reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na www.follynail.com

 2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 5 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 1. Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Facebook.

 2. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

 3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

 4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem,

  rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady konkursu zawarte w Regulaminie.

 6. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz.U.2016.2032 z dnia 2016.12.15), Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.Załącznik nr 1

Wzór zgody
Ja, ......................................................, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer kontaktowy przez FOLLY GROUP Sp. z o.o.. z siedzibą w Zduńskiej Woli w celu realizacji Konkursu „Party on the Beach 2019” w tym otrzymania nagrody.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

© Follynail
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ
Promocja Social30 PopUP